2000 Return to Live Tournaments. ITC Kraken/Kronos